avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

n12

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

111

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.30 -0.30