avatar 0.91 0.78
avatar 0.21 0.50
avatar 0.00 0.42
avatar 0.60 0.24
avatar 0.20 0.08
avatar 0.10 0.04
avatar 0.10 0.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

sad

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00